Цени клинична лаборатория ДКЦ "Вита"

21 Април 2017 г.

ИЗСЛЕДВАНИЯ по НЗОК:
Необходим Ви е талон от личен лекар или специалист!

Клиничната лаборатория на МБАЛ и ДКЦ Вита работи с направления за следните изследвания:

AST - антистрептолизинов титър
Waaler Rose - RF - ревматоиден фактор
fT4 - Тиреоиен хормон
TSH - Тиреоиден стимулиращ хормон
PSA - туморен маркер
CA-15-3 - туморен маркер
CA-19-9 - туморен маркер
CA-125 - туморен маркер
Алфа-фетопротеин - AFP -туморен маркер
Бета-хорионгонадотропин
Микроалбуминурия
Progesteron
LH - лутеинизиращ хормон
FSH - фоликулостимулиращ хормон
Prolactin
Estradiol
Testosteron
Антитела срещу Тереоидната пероксидаза-Anti- TPO
СЕА - туморен маркер
Алкална фосфатаза        
Амлаза       
АЛАТ       
АСАТ       
ГГТ       
Креатин киниза (CKL)         
 Креатин киниза -MB (CKMBL       
ЛДХ       
 Албумин        
Билирубин директен        
Билирубин общ        
Калций       
Холестерол        
Креатинин Jaffé        
Креатинин – ензимен метод       
Уреа        
Пикочна киселина        
Глюкоза        
HDL- Холестерол (HDLC)        
Желязо        
LDL- Холестерол (LDLC3)        
Магнезий (MG)        
Фосфорr (PHOS)        
Общ белтък (TP)        
Фосфорr (PHOS)-уринен       
Триглицериди (TRIGL)        
Общ ЖСК (UIBC)        
АСТ -Анти стрептолизинов титър       
Гликиран хемоглобин (HBA1C)    
Ревма фактор II (RF-II)        
Желязо и ЖСК   
Са - йонизиран   
КЗП -трикратен   
Натрий       
Калий       
Хлориди       
Фибриноген
АРТТ
Протромбиново време    sec
Протромбиново време     %
Протромбиново време    INR
Калций в 24-часова урина
Микроалбумин в 24ч. урина
Урина-ОХИ
Седимент  

ПАКЕТНИ предложения

ПАКЕТ  „ВИТА”  -  40 лв.
•    СУЕ ( ESR )
•    ***** ПКК
•    ***** Биохимия
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Общ белтък (Total protein)
•    Креатинин (Creatinine)
•    Пикочна киселина (Uric acid)
•    Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
•    Холестерол - HDL-Cholesterol
•    Холестерол - LDL-Cholesterol
•    Триглицериди (Triglyceride )
•    АсАТ (GOT; AST)
•    АлАТ (GPT; ALT)
•    Гама ГТ ( GGT )
•    ***** Урина - ОХИ
•    Урина pH (Urine)
•    Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
•    Урина - Белтък (Protein)
•    Урина - Глюкоза ( Glucose )
•    Урина - Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
•    Урина - Левкоцити ( Leukocytes )
•    Урина - Билирубин ( Bilirubin )
•    Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
•    Урина - Нитрити ( Nitrite )
•    Урина - Кетони ( Ketones )

ПАКЕТ  „ВИТА”   ЖЕНИ  60 лв.
•    СУЕ ( ESR )
•    ***** ПКК
•    Хормони
•    Prolactin ( Пролактин )
•    LH ( Лутеинизиращ Хормон )
•    FSH ( Фоликул Стим. Хормон )
•    Estradiol (Естрадиол)
•    Progesterone ( Прогестерон )

ПАКЕТ  „ВИТА”  МЪЖЕ   60 лв.
•    ***** ПКК
•    СУЕ ( ESR )
•    ***** Биохимия
•    АсАТ (GOT; AST)
•    АлАТ (GPT; ALT)
•    Гама ГТ ( GGT )
      Хормони
•    маркер tPSA
•    Testosterone ( Тестостерон )
•     ***** Урина - ОХИ
•    Урина pH (Urine)
•    Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
•    Урина - Белтък (Protein)
•    Урина - Глюкоза ( Glucose )
•    Урина - Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
•    Урина - Левкоцити ( Leukocytes )
•    Урина - Билирубин ( Bilirubin )
•    Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
•    Урина - Нитрити ( Nitrite )
•    Урина - Кетони ( Ketones )

ПАКЕТ  „ВИТА”  МЪЖЕ  50+   - 70лв
•    СУЕ ( ESR )
•    ***** ПКК
•    ***** Биохимия
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Креатинин (Creatinine)
•    Пикочна киселина (Uric acid)
•    Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
•    Холестерол - HDL-Cholesterol
•    Холестерол - LDL-Cholesterol
•    Триглицериди (Triglyceride )
•    АсАТ (GOT; AST)
•    АлАТ (GPT; ALT)
•    Гама ГТ ( GGT )
•    Желязо (Fe)
           Хормони
•    маркер tPSA
•     маркер fPSA
•    маркер  CA 19-9

ПАКЕТ  „ВИТА”  щитовидна функция  -  67 лв.
•    FT 3 ( свободен Т3 )
•    FT 4 ( свободен Т4 )
•    TSH ( Тиреотропен Хормон )
•    anti Tg ( TAT )
•    anti TPO ( MAT )

ПАКЕТ  „ВИТА” мониторинг - диабет  40 лв.
•    ***** Биохимия
•    Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Глюкоза първа
•    Глюкоза втора
•    Глюкоза трета
•    Общ белтък (Total protein)
•    Креатинин (Creatinine)
•    Урея ( Urea )
•    ***** Урина – ОХИ и седимент
•    Урина pH (Urine)
•    Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
•    Урина - Белтък (Protein)
•    Урина - Глюкоза ( Glucose )
•    Урина - Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
•    Урина - Левкоцити ( Leukocytes )
•    Урина - Билирубин ( Bilirubin )
•    Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
•    Урина - Нитрити ( Nitrite )
•    Урина - Кетони ( Ketones )
•    Седимент - Левкоцити ( Sediment WBCs )
•    Седимент - Еритроцити ( Sediment RBCs )
•    Седимент - Плоски епителни клетки ( SQECs )
•    Седим.- Крист. пикочна киселина (Cryst. uric acid)
•    Седимент - Кристали Са оксалати ( Ca oxalates )
•    Седимент - Кристали уратни ( Amorphous urates )
•    Седимент - Бактерии ( Bacteria )
•    Седимент - други наблюдавани ( Other observed)
•    Микроалбумин в урина ( Microalbumin in urine )

ПАКЕТ  „ВИТА”  Кардио  - 40 лв.
•    ***** ПКК
•    ***** Биохимия
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Креатинин (Creatinine)
•    Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
•    Холестерол - HDL-Cholesterol
•    Холестерол - LDL-Cholesterol
•    Триглицериди (Triglyceride )
•    ***** Електролити
•    Калий ( K ; Potassium)
•    Натрий ( Na ; Sodium )
•    Хлориди (Cl   )
•    Магнезий ( Mg ; Magnesium
•    ***** Урина – ОХИ и седимент
•    Урина pH (Urine)
•    Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
•    Урина - Белтък (Protein)
•    Урина - Глюкоза ( Glucose )
•    Урина - Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
•    Урина - Левкоцити ( Leukocytes )
•    Урина - Билирубин ( Bilirubin )
•    Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
•    Урина - Нитрити ( Nitrite )
•    Урина - Кетони ( Ketones )
•    Седимент - Левкоцити ( Sediment WBCs )
•    Седимент - Еритроцити ( Sediment RBCs )
•    Седимент - Плоски епителни клетки ( SQECs )
•    Седим.- Крист. пикочна киселина (Cryst. uric acid)
•    Седимент - Кристали Са оксалати ( Ca oxalates )
•    Седимент - Кристали уратни ( Amorphous urates )
•    Седимент - Бактерии ( Bacteria )

ПАКЕТ  „ВИТА”  Кардио +  - 60 лв.
•    ***** ПКК
•    ***** Биохимия
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Пикочна киселина (Uric acid)
•    Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
•    Холестерол - HDL-Cholesterol
•    Холестерол - LDL-Cholesterol
•    Триглицериди (Triglyceride )
•    АсАТ (GOT; AST)
•    АлАТ (GPT; ALT)
•    Гама ГТ ( GGT )
•    ЛДХ ( LDH )
•    Калий ( K ; Potassium)
•    Натрий ( Na ; Sodium )
•    Магнезий ( Mg ; Magnesium
•    Високочувствителен CRP ( hs CRP )
•    Креатин фос. киназа ( CPK )
•    СРК - МВ фракция
•    ***** Урина – ОХИ
•    Урина pH (Urine)
•    Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
•    Урина - Белтък (Protein)
•    Урина - Глюкоза ( Glucose )
•    Урина - Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
•    Урина - Левкоцити ( Leukocytes )
•    Урина - Билирубин ( Bilirubin )
•    Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
•    Урина - Нитрити ( Nitrite )
•    Урина - Кетони ( Ketones )

ПАКЕТ  „ВИТА”  Анемия - 70 лв.
•    ***** ПКК
•    Морф. на еритроцит – мануално
•    ***** Биохимия
•    Билирубин - общ ( Total Bilirubin )
•    Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )
•    ЛДХ ( LDH )
•    Желязо (Fe)
•    Свободен ЖСК ( UIBC )
•    ***** Електролити
•    Калий ( K ; Potassium)
•    Натрий ( Na ; Sodium )
•    Магнезий ( Mg ; Magnesium
•    ***** Урина – ОХИ и седимент
•    Урина pH (Urine)
•    Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
•    Урина - Белтък (Protein)
•    Урина - Глюкоза ( Glucose )
•    Урина - Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
•    Урина - Левкоцити ( Leukocytes )
•    Урина - Билирубин ( Bilirubin )
•    Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
•    Урина - Нитрити ( Nitrite )
•    Урина - Кетони ( Ketones )
•    Седимент - Левкоцити ( Sediment WBCs )
•    Седимент - Еритроцити ( Sediment RBCs )
•    Седимент - Плоски епителни клетки ( SQECs )
•    Седим.- Крист. пикочна киселина (Cryst. uric acid)
•    Седимент - Кристали Са оксалати ( Ca oxalates )
•    Седимент - Кристали уратни ( Amorphous urates )
•    Седимент - други наблюдавани ( Other observed)
•    Витамин В12 ( Vit. B12 )
•    Фолат в серум ( Folate )

ПАКЕТ  „ВИТА”  ЖЕНИ  50+  - 70 лв.
•    СУЕ ( ESR )
•    ***** ПКК
•    ***** Биохимия
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Креатинин (Creatinine)
•    Пикочна киселина (Uric acid)
•    Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
•    Холестерол - HDL-Cholesterol
•    Холестерол - LDL-Cholesterol
•    Триглицериди (Triglyceride )
•    АсАТ (GOT; AST)
•    АлАТ (GPT; ALT)
•    Гама ГТ ( GGT )
•    Желязо (Fe)
•    Калций общ ( Ca ; Calcium )
•     Магнезий ( Mg ; Magnesium
           Хормони
•    FT 4 ( свободен Т4 )
•    TSH ( Тиреотропен Хормон )
•    маркер  CA 125

Допълнителна информация може да получите в Лаборатории и на тел: 02 45 22 750 и 02 45 22 704
Хормони

17 OH Progesteron - 23.00 лв.

Delta-4 Androstendion - 23.00 лв.

Estradiol (полов) - 20.00 лв.

FSH (полов) - 20.00 лв.

FT3 (тироиден) - 19.00 лв.

FT4 (тироиден) - 19.00 лв.

LH (полов) - 20.00 лв.

Progesteron - 20.20 лв.

Prolactin - 20.00 лв.

TSH (тироиден) - 19.00 лв.

Testosteron - 20.00 лв.

Дехидроепиандростенон сулфат (DHEAs) - 23.00 лв.

Имунореактивен инсулин - 17.00 лв.

Кортизол - 25.00 лв.

ТАТ - 21.00 лв.

ТРО (МАТ) - 21.00 лв.

AMH – 80.00 лв.

 

Коагулация (кръвосъсирване)
Протромбиново време, INR - 5.00 лв.
аРТТ- 6.00 лв.
Фибриноген – 6.00 лв.
Време на кървене – 2.00 лв.
Време на съсирване – 2.00 лв.
Протромбиново време, аРТТ - 8.00 лв.
D- dimer - 25.00 лв.

Имунология

AST - 8.80 лв.

WR /Валер-Роуз/ - 11.20 лв.
Хеликобактер пилори антитела - 12.00 лв.

 

Туморни маркери

CA 125 (туморен маркер) - 20.00 лв.

CA 15-3 (туморен маркер) - 19.00 лв.

CA 19-9 (туморен маркер) - 20.00 лв.

CEA (Карциноембрионален антиген) - 20.00 лв.

Total B - HCG – 16.00 лв.

AFP /Алфа-фетопротеин/ - 19.00 лв.

Тотален Простатен специфичен антиген – tPSA – 17.00 лв.

Свободен Простатен специфичен антиген – fPSA – 17.00 лв.

tPSA + fPSA – 29.00 лв.

 

Биохимия

CRP (С - реактивен протеин) - 11.00 лв.

HDL C /холестерол в липопротеини с висока плътност/ - 5.00 лв.

Hb A1C гликиран хемоглобин - 14.00 лв.

LDH - 4.00 лв.

LDL C /холестерол в липопротеини с ниска плътност/ - 5.00 лв.

Липиден профил – общ холестерол, триглицериди, HDL, LDL - 15.00 лв.
AsAT - 4.00 лв.
AlAT - 4.00 лв.

Mg / магнезий / - 6.00 лв.

АФ-Алкална фосфатаза - 4.00 лв.

Албумин в серум - 3.50 лв.

Алфа-амилаза в серум - 4.00 лв.
Липаза - 7.00 лв.

Билирубин - директен - 3.50 лв.

Билирубин - общ - 3.50 лв.

Желязо в серума - 4.00 лв.

Желязо и ЖСК - 7.00 лв.

Калий /К/ - 5.00 лв.

Калций - 5.00 лв.

Креатинин - 3.50 лв.

Креатинкиназа (КК) - 5.00 лв.

Кръвна захар - 3.00 лв.

Кръвно-захарен трикратен профил - 7.00 лв.

Кръвно-захарен четирикратен профил - 9.00 лв.

Натрий /Na/ - 5.00 лв.

ОГТТ - перорален глюкозо-толерален тест - 12.00 лв.

Общ белтък - 3.50 лв.

Пикочна киселина - 4.00 лв.

Триглицериди - 4.00 лв.

Урея - 3.50 лв.

Неограничен фосфор - 6.00 лв.

Хлор - 5.00 лв.

Общ холестерол - 4.00 лв.

г-ГТ Гама-Глутамил Трансфераза - 4.00 лв.
Отношение протеин/креатинин - 6.00 лв.

 

Вирусология
Вирусологични проби за изследване и доказване на Хепатит А, В, С

Австралийски антиген HBsAg – качествено изследване: 20 лв.
Австралийски антиген HBsAg – количествено изследване: 25 лв.
HAV (Хепатит А) – 20.00 лв.
Anti HCVкачествено изследване: 20.00 лв.
Anti HCV
– количествено изследване: 25 лв.

Anti HBc Total – 25.00 лв.

Вирусологични проби за изследване и доказване на СПИН и сифилис
HIV – качествено изследване: 20 лв.
HIV – количествено изследване: 25 лв.
Сифилис RPR – 15.00 лв.
Сифилис TPHA – 15.00 лв.

 

Уринен анализ
Урина – общо химично изследване – 4.00 лв.
Кръв в урината – 1.00 лв.
Уробилиноген в урината – 1.00 лв.
Уробилиноген и билирубин в урината - 2.00 лв.
Креатинин в урината – 6.00 лв.
Микроалбумин в 24-часова урина – 15.00 лв.
Креатининов клирънс – 8.00 лв.
Урина – седимент – 2.00 лв.
Уринен тест за бременност – 10.00 лв.

 

Хематология

ПКК - Пълна кръвна картина - 7.00 лв.

Диференциално броене на кръвни клетки - 4.00 лв.

Морфология на червени кръвни клетки - 4.00 лв.

СУЕ - Скорост на утаяване на еритроцитите - 2.00 лв.
Броене на ретикулоцити - 5.00 лв.
ПКК, ДКК, СУЕ, морфология на еритроцити – 12.00 лв.

 

Други

АКР - 22.00 лв.

Взимане на кръв и отделяне на серум - 4.00 лв.

Изработване на еритроантитела - 50.00 лв.

Кръвна група - 20.00 лв.

Окултни кръвоизливи в изпражненията - 8.00 лв.

Комбиниран тест за опиати (морфин, хероин, кодеин) - 25 лв.
Комбиниран тест за сифилис RPR + TPHA – 25 лв.

}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

5749
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори