Съобщение
22.06.2021

МБАЛ ВИТА обявява КОНКУРС за Началник на Клиника по акушерство и гинекология, Началник на Отделение по акушерство и патологична бременност и Началник на Отделение по оперативна гинекология и тазова хирургия

На основание чл. 89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в МБАЛ Вита ЕООД и Заповед № 48/22.06.2021 г. на Управителя на МБАЛ Вита ЕООД се обявяват конкурси за следните длъжности:
1. Началник на Клиника по акушерство и гинекология;
2. Началник на Отделение по акушерство и патологична бременност;
3. Началник на Отделение по оперативна гинекология и тазова хирургия;

1. Изисквания към кандидатите за заемане на обявената длъжност:

•    Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
•    Да имат придобита специалност по профила на отделението/лабораторията, за която кандидатът кандидатства.
•    Трудов стаж – съгласно изискванията, заложени в съответния медицински стандарт;
•    Предишен управленски опит е предимство;
•    Членство в БЛС;
•    Компютърна грамотност;
•    Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

2. Специфични изисквания:
2.1 Кандидатите за длъжност „Началник клиника“ да са хабилитирани лица.

3. Необходими документи за участие в конкурса:

3.1.Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността за която се кандидатства;
3.2.  Професионална автобиография;
3.3. Копие от диплома за завършено висше образование „Медицина”;
3.4. Копие от документ за придобита специалност;
3.5. Копие от документ за дадено научно звание/ако има придобито такова/;
3.6. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;
3.7. Медицинско свидетелство;
3.8. Копие от сертификат за придобита професионална квалификация по „Здравен мениджмънт”;
3.9. Удостоверение от РК на БЛС – оригинал;
3.10. Свидетелство за съдимост – оригинал;
3.11. Други документи,  доказващи професионалната квалификация на кандидата, участия в научни симпозиуми и конференции, научна продукция, ползването на чужди езици и др. /ако има такива/.
3.12. Всеки кандидат представя писмена стратегия  на тема:
1. Стратегия за развитие на клиниката/отделението за срок от 3 г. Управление на медицинските дейности, финансовия и човешки капитал. /обем 5-10 стр./

3. Провеждане на конкурса:

•    Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ Вита ЕООД;
•    Втори етап – оценка на писмената програма. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от много добър 4.50;
•    Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект.

4. Подаване на документи:

• Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. В този плика се поставят необходимите документи за участие и писмената програма.
• Документите са подават всеки работен ден в Отдел „Човешки ресурси” на МБАЛ Вита ЕООД – ул. „Филип Кутев” №10.
• Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата.
 
Срок на трудовия договор – до три години.

Длъжностната характеристика ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите.
Телефон за справки Отдел Човешки ресурси: 02 45 22 623 и 0887520117
Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждането на конкурса.