Обща информация

Анестезиологията е дял от медицината, занимаващ се с борбата с болката. Тя разработва, изучава, представя и прилага методите на обезболяване, мускулно отпускане, промяна в съзнанието и потискане на нежелани ефекти, с цел извършване на различни диагностични и лечебни процедури. Терминът „анестезия“ има гръцки произход и означава липса на сетивност, съответно анестезиологията е науката, която изучава и прилага обезболяването.

Анестезиологът е лекарят, който стабилизира жизнените функции на пациента чрез медикаменти, инвазивни техники - осигуряване на апаратно дишане, венозен и артериален достъп, сърдечен масаж и други. Той преценява вида на специалистите и степента на грижите, които трябва да се положат за болния, като следи състоянието на пациента до неговото пълно стабилизиране.

Анестезиологът осъществява предоперативната подготовка на всички болни. Той се запознава се с вида на операцията и с техниката на нейното извършване, за да прецени вида, степента и продължителността при нужда от анестезия. При планови операции запознава пациента или неговите близки с целия обем от информация - в това число и с рисковете при операцията и с противопоказанията на медикаментите.

По време на операцията той въвежда и държи болния в анестезия. Следи всичките му жизнени показатели – дишане, сърдечна дейност, хемодинамика, температура, лабораторни показатели. При нужда ги коригира и реанимира болния. След операцията извежда пациента от анестезия, назначава терапия, способстваща за оптималното възстановяване и предотвратяваща всички оперативни рискове. 

Интензивното лечение е онзи дял от медицината, който обхваща критичните епизоди от протичането на всяко заболяване, при които съществува реална опасност от настъпването на рязко влошаване или смърт.

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури двадесет и четири часа безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение.

В МБАЛ "Вита" се прилагат всички съвременни видове упойки: обща интубационна (инхалационна), венозна (краткотрайна, продължителна), регионални упойки (епидурална, спинална) и обезболяване при раждане.

За периоперативно (по време и след операцията) обезболяване при големите операции, екип от анестезиолози извършват високо-технологични и безопасни за пациента ултразвуково навигирани периферни нервни блокади. Това осигурява продължително обезболяване в ранния следоперационен период, което е от съществено значение за заздравяване на раните, лек възстановителен процес и изобщо за комфорта на пациента. При необходимост това обезболяване може да се извърши и за доста продължително време чрез предварително поставен катетър за блокада през специално устройство, което оперираният носи известно време със себе си.

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение на Болница ВИТА разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании, както и с едни от най-добрите специалисти в тази област. Всичко това Ви осигурява най-доброто и безопасно лечение при всяка манипулация и медицинска интервенция.
 

Актуално

Виж всички

Специалисти

Цени

Пациент - /здравно неосигурен/
Аксиларен блок
250.00 лв.
Анестезия RIVA
200.00 лв.
Анестезия раждане
300.00 лв.
Венозна анестезия
150.00 лв.
Избор на анестезия, за платени пациенти
100.00 лв.
Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене - за леглоден
250.00 лв.
Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене - за леглоден
550.00 лв.
Интерскаленов блок
250.00 лв.
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
2 900.00 лв.
Обща анестезия до 2 часа
300.00 лв.
Обща анестезия над 2 часа
500.00 лв.
Спинална анестезия
300.00 лв.
Стационарни грижи и хемотрансфузия за ден
450.00 лв.
Супраклавикуларен блок
250.00 лв.
Феморален блок
250.00 лв.
Страница 1 от

Контакти