Обща информация

Белодробните болести и специалността  "Пулмология"
 
Белодробните болести са на първо място по заболевамост и са една от водещите причини за смърт при човека. Те обхващат голям дял от вътрешната медицина. СЗО прогнозира нарастване честотата на белодробните заболявания във времето, като се очаква те да се превръщат във все по-сериозен медицински, социален и икономиически проблем. Белодробните болести са многообразни по отношение на локализация, етиология, патогенеза,  клинични характеристики, диагностика и диагностични критерии, протичане и лечение. Те се локализират в трахеята, бронхите, белодробния паренхим, плеврата, белодробните съдове, медиастинума (с разположените в него тимус, трахея, хранопровод, сърце, перикард, аорта, аортни и артериални клонове, вени, лимфни възли и съдове, рехава съединителна тъкан и др.). С особена голяма разпространеност и нарастваща социална значимост са хроничната обструктивна белодробна болест, астмата, туберкулозата, респираторните инфекции с различна етиология, злокачествените болести на белите дробове. С развитието на медицината и на диагностичните възможности при търсене на белодробни болести нараства и заболеваемостта от вродени белодробни болести, белодробни локализации при системни болести, генетични, редки и други белодробни болести и др.
 
От етиологична гледна точка, белодробните болести се делят на:
 

 • Белодробни болести, причинени от инфекциозни причинители вируси, бактерии, паразити, плесени и др./
 • Белодробни болести, причинени от външни фактори /в работна и околна среда  - неорганични и органични прахове, пари и газове с различен химичен състав, прахообразни химически субстанции, алергени с различен произход и др./ - професионални белодробни болести и екологични белодробни болести;
 • Злокачествени белодробни болести, локализирани в трахея, бронхи, белите дробове, плевра и медиастинални структури, лимфни възли, плеврални листове и др.
 • Вторични метастази от злокачествени тумори с бронхобелодробна локализация или тумори на други органи и системи
 • Белодробни включвания при системни автоимунни болести (ревматоиден артрит, системен лупус еритематодес, системна склероза и др.)
 • Белодробни включвания и засягания на лимфните възли при саркоидоза, болест на Ходчкин, неходчкинови лимфоми и др.
 • Вродени белодробни болести
 • Белодробни болести с неизвестна етиология
 • Редки белодробни болести

 
Белодробните болести, класифицирани по локализация, етиопатогенеза, патоморфология и клинични характеристики се делят на:
 

 • Болести на дихателните пътища
 • Дифузни интерстициални белодробни болести
 • Болести на плеврата
 • Нетуберкулозни дихателни инфекции
 • Туберкулоза
 • Торакални тумори
 • Белодробни съдови болести
 • Дихателна недостатъчност
 • Болести на гръдната стена, респираторните мускули и диафрагмата
 • Медиастинални болести (без тумори)
 • Белодробни прояви на системни/извънбелодробни болести
 • Наследствени болести и нарушения в развитието
 • Ятрогенни болести
 • Наследствени болести и нарушения в развитието
 • Алергични болести (IgE-медиирани)
 • Еозинофилни болести
 • Болести, причинени от нарушения в съня
 • Имунодефицитни състояния
 • Професионални и причинени от факторите в околната среда белодробни болести
 • Редки белодробни болести

 
Поради спецификата си белодробните болести и туберкулозата, като дял от вътрешната медицината, са със специфичен предмет на дейност и се обслужват от специалисти пулмолози, притежаващи специалността „Пневмология и фтизиатрия“. 
 

Запази час за кабинет
Пулмология
Запази час във ВИТА база 1 или по телефон - (02) 960 49 50 Запази час във ВИТА база 2 или по телефон - (02) 45 22 000

Специалисти

Заболявания

Цени

Предоставяме ти информация за цените на услугите, предлагани в Диагностично-консултативен център на болница ВИТА. Вярваме в прозрачността и яснотата при определяне на цените, за да можете да направите информиран избор относно твоето здравно обслужване. Виж всички цени в ДКЦ ВИТА

Price list image

Контакти