Желаещите да постъпят в Хоспис ВИТА, съответно техните родители, роднини, настойници или попечители попълват, подписват и представят на Управителя следните документи:

  • Документ за самоличност / за справка /
  • Договор за хоспитализация по образец, утвърден от Управителя;
  • Декларация за информирано съгласие;
  • Придружаваща медицинска документация.