Информация

Стоян Иванов завършва медицина в МУ – София през 1975 г. На следващана година е избран за асистент към Института по пневмология и фтизиатрия при Медицинска академия – София.

През 1983 г. придобива научната и образователна степен “доктор” след защитена дисертация на тема “Торакална саркоидоза”. През 1984 г. взима Специалност по вътрешни болести, 1986 г. – Специалност по пневмология и фтизиатрия. През 1988 г се хабилитира като „доцент” и заема длъжността Ръководител на Втора клиника в СБАЛББ „Св. София” към МУ София до 2018 година.

Има общ трудов стаж по специалността 35 години, който е протекъл в началото в Научен институт по пневмология и фтизиатрия (НИПФ), а впоследствие Клиничен център по белодробни болести и Специализирана болница за активно лечение на белодробните болести “Света София”, към Медицински университет – София.Специализира белодробни болести в Берлин (Германия).

Бил е Национален консултант по белодробни болести към Министерство на здравеопазването, както и главен редактор на сп. "Пневмология и фтизиатрия".

Автор е на 189 научни труда, от които три монографии: „Саркоидоза и други грануломатози", „Дифузни белодробни фибрози" и „Хиперсензитивни пневмонити".

Участник е в създаването на научната школа по „Дифузни паренхимни белодробни болести", като ръководената от него клиника е място за диагностика и лечение на белодробна саркоидоза и фиброза.

Кабинет в ДКЦ