Информация

Всяко увреждане на кожата и подлежащите под нея тъкани от висока температура, химически вещества, електрически ток и лъчева енергия се нарича изгаряне.

Кои фактори определят тежестта му?
Тежестта на самото изгаряне зависи от неговата площ, дълбочина, локализация, възрастта на пациента и придружаващите го заболявания.

Какъв вид медицински специалисти се грижат за пациентите с изгаряния?
Лечението се извършва от екип  специалисти, който включва пластичен хирург, анестезиолог, интернист, микробиолог, кинезитерапевт, както и превързочна медицинска сестра, специализирана в тази област.

Други