Информация

Конвенционалната микробиология се базира на културални изследвания на проби, взети от различни локации, както и на проучванията на биопсични материали. Търси се наличието или отсъствието на нормална бактериална флора, както и на патогенни микроорганизми.

В лабораторията по микробиология се изследват културално:

 • Гърлен секрет
 • Носен секрет
 • Очен секрет
 • Ушен секрет
 • Фецес
 • Секрети от урогениталния тракт
 • Кърма
 • Урина
 • Раневи секрети, пунктати и други.

Всеки материал, постъпил в лабораторията, се посява върху хранителни среди, съобразно наличието на нормална флора, възможност от контаминация и етиология.

Рутинно лабораторията следи за наличие на:

 • Staphylococcus aureus
 • Streptococcus pyogenes
 • Streptococcus agalactiae
 • Streptococcus pneumoniae
 • Haemophilus influenza
 • Enterococcus spp.
 • Сем. Enterobacteriaceae
 • Moraxella catarrhalis
 • Candida spp.

Лабораторията има възможност за култивиране и идентифициране и на анаеробни микроорганизми, включително на Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. Тестът включва и антибиограма.

Идентификация:
Лабораторията разполага с иновативен апарат с революционна технология, съкращаващ времето за идентификация и позволяващ по-прецизна преценка на антибиотичната чувствителност и вродената резистентност.
Autof MS 1000 e MALDI-ToF автоматизирана система, която предлага високоскоростна и надеждна идентификация и таксономична лазерно-индуцирана класификация на бактерии, дрожди и нишковидни гъбички на базата на протеомни отпечатъци. Разпoлага с най-голямата база данни от повече от 17 000 щама, която се обновява и обогатява регулярно.

Антибиограма:
Една от най-важните дейности на клиничната микробиологична лаборатория е определянето чувствителността на микроорганизмите към антимикробни химиотерапевтици. Целта на тестовете за чувствителност е in vitro определяне успеха на терапията с конкретен антимикробен агент на пациент с дадена, етиологично доказана инфекция.

От друга страна, тестовете за чувствителност са необходими за откриване и проследяване на клинично значима антимикробна резистентност при микроорганизмите, предизвикващи инфекции.

Лабораторното изпитване на чувствителността на микроорганизмите се извършва рутинно с дисково-дифузионния метод (ДДМ) на Бауер-Кърби.

Използваните тестови антибиотици са с най-високо качество и възпроизводимост в съответствие със стандартизирани протоколи за качествен контрол на EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing).

Лаборатории

Кабинет в ДКЦ