Информация

Метаболитната хирургия (МХ) за контрол на диабет тип 2 (ДТ2) при пациентите със затлъстяване бе класифицирана сред 10-те най-значими медицински постижения на 2013 година от американската Cleveland Clinic – Охайо Хирургична Асоциация, САЩ. (2).
Според указанията на Международната диабетна федерация (International Diabetes Federation – IDF), публикувани през 2011 година (3, 4).
Метаболитната хирургия представлява и обединява различни гастро-интестинални операции за постигане на значителна загуба на тегло и поради това тези операции са ефективнио средство за хирургично лечение:
- подходящо терапевтично решение при пациенти с ДТ2 и високо степенно затлъстяване (BMI=/<35 kg/m2 – при европеидната раса)
- подходящо алтернативно терапевтично решение при пациенти с ДТ2 и лека до умерена степен на затлъстяване (BMI между 30 и 35 kg/m2 – при европеидната раса), които не могат да постигнат адекватен гликемичен контрол с оптимален медикаментозен терапевтичен режим (или ако глюкозо-понижаващата терапия води до допълнително наддаване на тегло), особено при наличието на други рискови фактори за сърдечносъдово заболяване
Метаболитната хирургия води до значими здравни ползи като понижаване на хипергликемията или дори до нормализиране на стойностите на кръвната захар, до намаляване на артериалното налягане и холестерола както и до подобряване на обструктивната сънна апнея и на свързаните с диабета микро- и макроваскуларни усложнения. Поради това, IDF определя тази хирургия като „бариатрично-метаболитна” или „интервенционална диабетология”.
МХ е свързана с подобряване на контрола на Диабет тип 2 (понижаване на кръвната глюкоза и намаляване на броя или преустановяване на приема на антидиабетни медикаменти) и до забавяне на прогресията на нарушения глюкозен толеранс при пациентите с Диабет от втори тип  и тежка степен на затлъстяване. Този начин на лечение е икономически ефективен при пациентите с ДТ2 и затлъстяване. При случаите с високо степенно затлъстяване, провеждането на БХ води до понижаване и на общата смъртност.
       Икономически погледнато хиругичното лечение на болестното затлъстяване се явява най-ефективният метод за медицинско лечение на това социално значимо заболяване. Не е сериозно изобщо да коментираме всички останали методи за намаляване на теглото поради убедителни медицински базирани доказателства, че този метод е най-ефективен през годините и с най-малко странични ефекти за здравето на пациента. Според проучване в район Framingham, Масачутез /14/ болестното затлъстяване е заболяване на социалната комуникация. Изследвани са 12000 индивиди от 1971 до 2003 година и е доказано, че вероятността сред приятели, роднини и съпрузи на пациенти с болестно затлъстяване да се развие същото заболяване е увеличена съответно с 57,40 и 37%.
В България основите на съвременната Метаболитна хирургия са поставени от автора през 2005 година и до декември 2017 година е извършил 367 операции и е поставил 32 вътрестомашни балона. От оперираните пациенти 67% бяха един или два пъти на лечение преди това при небезизвестната д-р Емилова. Оперирани бяха и 78 пациенти със захарен диабет тип 2 и DIAREM/ Диабетична прогнозна скала за ремисия/ като: възраст, HbA1c, използване на неинсулинови медикаменти, използване на инсулин при пациенти с придружаващи заболявания като: апрериална хипертония, артрит и сънна апнея. Опитът, натрупан през последните 8 години с МХ, както и 6 годищното проследяване на тези 78 пациенти показаха, че хирургичното лечение на захарен Диабет тип 2 при български пациенти с болестно затлъстяване  е надеждно и ефективно. Основно бяха извършвани 2 типа операции: лапароскопски висок стомашен бай-пас по Мейсън и лапароскопска ръкавична резекция на стомаха. В проследяването бяха включени 25 жени и 53 мъже на възраст от 29 до 60 години. При 4 ма болни бе извършен лапароскопски мини-гастрик байпас по Рутледж.  В 14 случаи на първи етап поставяхме вътрестомашен балон за 6 месеца и след това пациентите бяха оперирани. Причина за това бе индекс на телесното им тегло между 58 и 61 и вероятност от по-сериозни интраоперативни или след оперативни усложнения. Средният следоперативен престой бе 4 дни.

автор: д-р Ивайло Цветков д.м. - Хирург с над 12 години национален и международен опит в Бариатричната/Метаболитната хирургия, член на Международната Федерация за Хирургия
за отслабване / IFSO/ и сертитифициран хирург за този вид операции в Европейския съюз. Осъществил над 350 операции за отслабване от 2005 година досега в България.

Отделение в МБАЛ

Актуално

Виж всички

Заболявания